Co-chairs

         
Prof. Ming L Wang                      Prof. Dionisio P. Bernal                 Prof. Jerome F. Hajjar          
mi.wang@neu.edu                bernal@coe.neu.edu               jf.hajjar@neu.edu                 
Phone: 1-617-373-3900              Phone: 1-617-373-4417               Phone: 1-617-373-3242        
Fax: 1-617-373-7812                  Fax: 1-617-373-4419                    Fax: 1-617-373-4419